ភ្នំពេញ៖ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ នេះ ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់បុរសនារី LITTLE FASHION បានធ្វើការប្រគល់រង្វាន់ធំនូវទូរស័ព្ទ Iphone 11 Pro Max ចំនួន១០គ្រឿង​ ជូនដល់អតិថិជនដែលមានសំណាងទាំង១០រូប ចំពោះការប្រើប្រាស់ និងបញ្ជាទិញសម្លៀកបំពាក់ពី App L192 របស់ហាង LITTLE FASHION

អតិថិជនដែលមានសំណាងទាំង១០រូប
អតិថិជនដែលមានសំណាងទាំង១០រូប

- អតិថិជនដ៏មានសំណាងទី១ មានឈ្មោះថា បងស្រី រស់ ស៊ីណី មានអាយុ៣៣ឆ្នាំ សព្វថ្ងៃគឺជាអ្នកធ្វើការមួយរូបមកពីរាជធានីភ្នំពេញ។

តាមការឲ្យដឹងពីបងស្រី រស់ ស៊ីណី បានរៀបរាប់ថា រូបគាត់គឺជាអតិថជនរបស់ LITTLE FASHION យូរមកហើយ។ បងស្រីបានបញ្ចាក់ប្រាប់ថា គាត់គឺជាអតិថជនមួយរូបដែលតែងតែទិញទំនិញតាមរយៈការ Live ផ្ទាល់នៅក្នុង Page។ គាត់បានបន្តទៀតថា គាត់បានចំណាយអស់៤០០ដុល្លារនៅក្នុងការទិញទំនិញនៅក្នុងហាង ​ហើយក៏មានសំណាងឈ្នះទូរស័ព្ទ Iphone 11 Pro Max

- អតិថិជនដ៏មានសំណាងទី២ មានឈ្មោះថា បងស្រី អ៊ុក ដានេ មានអាយុ៤០ឆ្នាំ សព្វថ្ងៃគឺជាអ្នកធ្វើការអង្គការមួយរូបមកពីរាជធានីភ្នំពេញ។

តាមការឲ្យដឹងពីបងស្រី អ៊ុក ដានេ បានរៀបរាប់ថា រូបគាត់ក៏ដូចគ្នារូបគាត់គឺជាអតិថជនរបស់ LITTLE FASHION ម្នាក់ដែល​ប្រសិនបើគិតចាប់ពីថ្ងៃចាប់ផ្តើមប្រហែលជា ៥ ទៅ៦ឆ្នាំទៅហើយ។ បងស្រីបានប្រាប់ថា​ គាត់គឺជាអតិថជនម្នាក់ដែលតែងតែទិញទំនិញតាមរយៈការ Live របស់ហាង។ គាត់បានបន្តទៀតថា គាត់បានចំណាយអស់៧០០​ ទៅ ៨០០ដុល្លារនៅក្នុងការទិញទំនិញនៅក្នុងហាង ​ហើយក៏មានសំណាងបានឈ្នះទូរស័ព្ទ Iphone 11 Pro Max

- អតិថិជនដ៏មានសំណាងទី៣ មានឈ្មោះថា បងស្រី លឹម ស្រីលឹម មានអាយុ២៤ឆ្នាំ សព្វថ្ងៃគឺជាអ្នកធ្វើការមួយរូបមកពីរាជធានីភ្នំពេញ។

តាមការឲ្យដឹងពីបងស្រី លឹម ស្រីលឹម បានរៀបរាប់ថា រូបគាត់ស្គាល់ LITTLE FASHION យូរដែលហើយ។ បងស្រីបានប្រាប់ គាត់មិនពេលក្នុងការទិញទំនិញនោះទេ ប៉ុន្តែថ្ងៃមួយគាត់បានធ្វើការកុម៉្មងសម្លៀកបំពាក់តាមរយៈការ Live របស់ហាងអស់ត្រឹមតែ១០ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ ក៏ស្រាប់តែមានឱកាសឈ្នះទូរស័ព្ទ Iphone 11 Pro Max ភ្លាមៗតែម្តង។

- អតិថិជនដ៏មានសំណាងទី៤ មានឈ្មោះថា បងស្រី ពៅ សុខចំរើន មានអាយុ៣០ឆ្នាំ សព្វថ្ងៃគឺជាអ្នកប្រកបមុខរបរកស៊ីមកពីកោះដាច់។

តាមការឲ្យដឹងពីបងស្រី សុខចំរើន បានរៀបរាប់ថា គាត់គឺជាអតិថជនមួយរូបដែលតែងតែទិញទំនិញតាមរយៈការ Live ផ្ទាល់នៅក្នុង Page។ គាត់បានបន្តទៀតថារូបគាត់ទើបតែងស្គាល់ LITTLE FASHION រយៈពេល២ខែប៉ុណ្ណោះ ហើយចំពោះការចំណាយវិញអស់ ១០០ ដុល្លារនៅក្នុងការទិញទំនិញ ​ហើយក៏មានសំណាងឈ្នះទូរស័ព្ទ Iphone 11 Pro Max

- អតិថិជនដ៏មានសំណាងទី៥ មានឈ្មោះថា បងស្រី ហ៊ន គឹមវិច្ឆិកា មានអាយុ ២៥​ឆ្នាំ សព្វថ្ងៃគឺជាអ្នកគ្រូបង្រៀន មកពីររាជធានីភ្នំពេញ។

តាមការឲ្យដឹងពីបងស្រី ហ៊ន គឹមវិច្ឆិកា បានរៀបរាប់ប្រាប់ថា គាត់គឺជាអតិថជនមួយរូបដែលតែងតែទិញទំនិញតាមរយៈការ Live ផ្ទាល់នៅក្នុង Page។ គាត់បានបន្តទៀតថារូបគាត់ស្គាល់ LITTLE FASHION រយៈពេល១ឆ្នាំហើយ។ ហើយចំពោះការចំណាយវិញអស់ ៥០ ដុល្លារប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការទិញទំនិញ ​ហើយក៏មានសំណាងឈ្នះទូរស័ព្ទ Iphone 11 Pro Max

- អតិថិជនដ៏មានសំណាងទី៦ មានឈ្មោះថា បងស្រី លី ឌីណា មានអាយុ៣៣ឆ្នាំ សព្វថ្ងៃគឺជាអ្នកធ្វើការមួយរូបមកពីរាជធានីភ្នំពេញ។

តាមការឲ្យដឹងពីបងស្រី លី ឌីណា បានរៀបរាប់ថា រូបគាត់ស្គាល់ LITTLE FASHION អស់រយះពេល១ឆ្នាំហើយ។ បងស្រីបានប្រាប់ គាត់បានធ្វើការកម៉្មងសំលៀកបំពាក់តាមរយះការ App L192 ហើយចំពោះការចំណាយវិញ អស់ត្រឹមតែ ២០ ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ ក៏ស្រាប់តែមានសំណាងឈ្នះទូរស័ព្ទ Iphone 11 Pro Max ភ្លាមៗតែម្តង។

- អតិថិជនដ៏មានសំណាងទី៧ មានឈ្មោះថា បងស្រី នូ ច័ន្ទវលក្ខណ៍ មានអាយុ២៩ឆ្នាំ សព្វថ្ងៃគឺជាអ្នកធ្វើការនៅធានាគារមួយរូប មកពីរាជធានីភ្នំពេញ។

តាមការឲ្យដឹងពីបងស្រី នូ ច័ន្ទវលក្ខណ៍ បានរៀបរាប់ថា រូបគាត់ស្គាល់ LITTLE FASHION អស់រយៈពេល១ឆ្នាំហើយ។ បងស្រីបានប្រាប់ គាត់គឺជាអតិថិជនមួយដែលចូលចិត្តធ្វើការកុម៉្មង់សម្លៀកបំពាក់តាមរយៈការ App L192 ហើយចំពោះការចំណាយវិញ អស់ត្រឹមតែង ​២០០ ដុល្លារ ក៏ស្រាប់តែមាន រង្វាន់ធំទូរស័ព្ទ Iphone 11 Pro Max ភ្លាមៗតែម្តង។

- អតិថិជនដ៏មានសំណាងទី៨ មានឈ្មោះថា ប្អូនស្រី ពាន ចន្នា មានអាយុ២១​ឆ្នាំ សព្វថ្ងៃគឺជាស្រ្តីមេផ្ទះ មកពីរាជធានីភ្នំពេញ។ តាមការឲ្យដឹងពីប្អូនស្រី ពាន ចន្នា បានរៀបរាប់ថា រូបគាត់គឺជាអតិថជនរបស់ LITTLE FASHION យូរមកហើយ។ ប្អូនស្រីបានបញ្ចាក់ប្រាប់ថា គាត់គឺជាអតិថជនមួយរូបដែលតែងតែទិញទំនិញតាមរយៈ App L192។ គាត់បានបន្តទៀតថា រូបគាត់បានធ្វើការចំណាយវិញអស់ ៩០០ ដុល្លារ នៅក្នុងការទិញទំនិញ ​ហើយក៏មិនដែលគិតថានឹងឈ្នះរង្វាន់ទូរស័ព្ទ Iphone 11 Pro Max បែបនេះដែរ។

- អតិថិជនដ៏មានសំណាងទី៩ មានឈ្មោះថា ប្អូនស្រី សុខ ឈៀងម៉ៃ មានអាយុ ២២​ឆ្នាំ សព្វថ្ងៃគឺជាអ្នកលក់ Online មួយរូប មកពីរាជធានីភ្នំពេញ។

តាមការឲ្យដឹងពីបងស្រី ប្អូនស្រី សុខ ឈៀងម៉ៃ បានរៀបរាប់ថា គាត់បានតែងតែធ្វើការកុម៉្មងសម្លៀកបំពាក់តាមរយៈ App L192 ហើយចំពោះការចំណាយវិញអស់ត្រឹមតែង ៣០០ ដុល្លារ ក៏ស្រាប់តែមានសំណាងក្នុងការឈ្នះទូរស័ព្ទ Iphone 11 Pro Max ភ្លាមៗតែម្តង។

- អតិថិជនដ៏មានសំណាងចុងក្រោយមានឈ្មោះថា ប្អូនស្រី រិន ធារី មានអាយុ 24​ឆ្នាំ សព្វថ្ងៃគឺជាស្រ្តីមេផ្ទះ មកពីរាជធានីភ្នំពេញ។

តាមការឲ្យដឹងពីបងស្រី ប្អូនស្រី រិន ធារី បានរៀបរាប់ថា ប្រាប់ថាគាត់គឺជាអតិថជនមួយរូបដែលតែងតែទិញទំនិញតាមរយៈការ Live ផ្ទាល់នៅក្នុង Page។ គាត់បានបន្តទៀតថារូបគាត់ស្គាល់ LITTLE FASHION រយៈពេល២ឆ្នាំហើយ។ ហើយចំពោះការចំណាយវិញអស់ ១៦ ដុល្លារប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការទិញទំនិញ ​ហើយក៏មានសំណាងឈ្នះទូរស័ព្ទ Iphone 11 Pro Max

អតិថិជនដែលមានសំណាងទាំង១០រូប
អតិថិជនដែលមានសំណាងទាំង១០រូប
អតិថិជនដែលមានសំណាងទាំង១០រូប
អតិថិជនដែលមានសំណាងទាំង១០រូប
អតិថិជនដែលមានសំណាងទាំង១០រូប
អតិថិជនដែលមានសំណាងទាំង១០រូប
អតិថិជនដែលមានសំណាងទាំង១០រូប
អតិថិជនដែលមានសំណាងទាំង១០រូប
អតិថិជនដែលមានសំណាងទាំង១០រូប
អតិថិជនដែលមានសំណាងទាំង១០រូប

ជាចុងក្រោយ អ្នកទាំង១០រូបក៏បានសម្ដែងអារម្មណ៍រំភើបរីករាយ ក្រោយទទួលបានរង្វាន់ពិតៗបែបនេះ ព្រោះថានេះគឺជាលើកទី១ ហើយក៏មិនដែលនឹកគិតថាខ្លួនឯងមានសំណាងបែបនេះនោះឡើយ។ ពួកគាត់ថា បើចង់មានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ដូចជារូបគាត់ កុំភ្លេចប្រើប្រាស់ App L192 និងធ្វើការបញ្ជាទិញសម្លៀកបំពាក់ស្អាតៗពីហាង LITTLE FASHION ទាំងអស់គ្នា។

សូមបញ្ជាក់ថា ការចាប់រង្វាន់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ដែលនៅក្នុងនោះរួមមាន រង្វាន់ Iphone 11 Pro Max ចំនួន១០រង្វាន់​។

ដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យឱកាសដ៏ល្អនេះកន្លងផុតទៅ ឆាប់ទាញយកកម្មវិធី App L192 មកប្រើប្រាស់ លោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃជាច្រើន ទៅលើគ្រប់សម្លៀកបំពាក់បុរសនារី ដែលមានច្រើនម៉ូតច្រើនម៉ាក ស្រស់ស្អាតទាន់សម័យ គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច ទូរស័ព្ទ និងទំនិញជាច្រើនរាប់ពាន់មុខទៀត សម្រាប់រាល់ការបញ្ជាទិញតាមរយៈ App L192 និងជាពិសេសនោះ ថែមទាំងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ទ្វេដង។

គួរឲ្យដឹងផងដែរថា បច្ចុប្បន្នហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ LITTLE FASHION បានពង្រីកខ្លួនរហូតដល់ទៅ៣ទីតាំងធំៗ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។

*ហាង LITTLE FASHION បឹងកេងកង ១ ផ្ទះលេខ 192 ផ្លួវ 63 កែងផ្លូវ 306
*ហាង LITTLE FASHION ស្ទឹងមានជ័យ លើផ្លូវមុន្នីរ៉េតជិតដល់ស្ពានស្ទឹងមានជ័យ
*ហាង LITTLE FASHION សែនសុខ លើផ្លូវ 1986 ជាប់ស៊ុបម្រះ ខាងកើតមន្ទីរពេទ្យសែនសុខ៕

ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

វីដេអូ

បើមានព័ត៌មានបន្ថែម ឬ បកស្រាយសូមទាក់ទង (1) លេខទូរស័ព្ទ 098282890 (៨-១១ព្រឹក & ១-៥ល្ងាច) (2) អ៊ីម៉ែល [email protected] (3) LINE, VIBER: 098282890 (4) តាមរយៈទំព័រហ្វេសប៊ុកខ្មែរឡូត https://www.facebook.com/khmerload

ចូលចិត្តផ្នែក សង្គម និងចង់ធ្វើការជាមួយខ្មែរឡូតក្នុងផ្នែកនេះ សូមផ្ញើ CV មក [email protected]

ចង់ក្លាយជាអ្នកសរសេរក្រៅម៉ោងមានប្រាក់ចំណូលសូមចុះឈ្មោះទីនេះ