យល់ដឹង ពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលមែន! ការទទួលទានទឹកក្តៅក៏មានផលអាក្រក់មួយចំនួនដែរ បើយើងមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នទេនោះ 191 SHARES    ៨ ម៉ោងមុន

ពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលមែន! ការទទួលទានទឹកក្តៅក៏មានផលអាក្រក់មួយចំនួនដែរ បើយើងមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នទេនោះ