យល់ដឹង ចំណុចសំខាន់ៗនៅលើរថយន្ត ដែលអ្នកមិនគួរមើលរំលង មុនពេលធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយ 660 SHARES    ១ ថ្ងៃមុន

ចំណុចសំខាន់ៗនៅលើរថយន្ត ដែលអ្នកមិនគួរមើលរំលង មុនពេលធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយ