ខាន់ រតនៈឧត្តម

សួស្តីប្រិយមិត្ត Khmerload ជាទីគោរពរាប់អាន! ខ្ញុំឈ្មោះ ខាន់ រតនៈឧត្តម ជាបុគ្គលិកកំពុងបម្រើការងារសរសេរព័ត៌មាននៅក្នុងគេហទំព័រ Khmerload។

ស្ថិតិ

អត្ថបទជាមធ្យម 12
ប្រវែងអត្ថបទជាមធ្យម 82%
ការចែករំលែកអត្ថបទជាមធ្យម 16