លីម បញ្ញា

សួស្តីប្រិយមិត្ត Khmerload ជាទីគោរពរាប់អាន! ខ្ញុំឈ្មោះ លីម បញ្ញា ជាបុគ្គលិកកំពុងបម្រើការងារសរសេរព័ត៌មាននៅក្នុងគេហទំព័រ Khmerload។

ស្ថិតិ

អត្ថបទជាមធ្យម 2
ប្រវែងអត្ថបទជាមធ្យម 24%
ការចែករំលែកអត្ថបទជាមធ្យម 2