តូចបុណ្ណ និម្មិត

សួស្តីប្រិយមិត្ត Khmerload ជាទីគោរពរាប់អាន! ខ្ញុំឈ្មោះ តូចបុណ្ណ និម្មិត ជាបុគ្គលិកកំពុងបម្រើការងារសរសេរព័ត៌មាននៅក្នុងគេហទំព័រ Khmerload។

ស្ថិតិ

អត្ថបទជាមធ្យម 38
ប្រវែងអត្ថបទជាមធ្យម 24%
ការចែករំលែកអត្ថបទជាមធ្យម 1