កោះ លក្ខិណា

Number of articles
Average number of shares per article
Average length per article

នាងខ្ញុំឈ្មោះ កោះ លក្ខិណា គឺជាបុគ្គលិកសារព័ត៌មាន Khmerload ដែលមានជំនាញនៅក្នុងការបកប្រែអត្ថបទបរទេសទាក់ទងនឹង សុខភាព សម្រស់ យល់ដឹង អត្ថបទអប់រំគ្រួសារ ស្នេហា និងជីវិត។

នាងខ្ញុំជាមនុស្សដែលចូលចិត្តចែករំលែក និងផ្តល់ការយល់ដឹងជាសកលដល់ប្រជាជនទូទៅឱ្យមានភាពទូលំទូលាយ ដូច្នេះហើយរាល់អត្ថបទដែលនាងខ្ញុំបានចេញផ្សាយ ខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចង់ដឹង ចង់យល់ និងចង់ទទួលបាននូវពុទ្ធិទាំងអស់នេះដូចគ្នាដែរ!


Latest Article from កោះ លក្ខិណា