សុខ លីហេង

Number of articles
Average number of shares per article
Average length per article

១ ជានិស្សិតឆ្នាំទី៣ នៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្រ្ដកម្ពុជា។

២ មុខវិជ្ជា៖ ទំនាក់ទំនងអន្ដរជាតិ

៣ ចូលចិត្តការស្រាវជ្រាវ


Latest Article from សុខ លីហេង