នៅក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនប្រកួតប្រជែងគ្នាបង្កើតផលិតផល និងសេវាកម្មដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់មនុស្សសម័យថ្មី។ តើអ្នកដឹងទេថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំជាងគេទាំង១០នៅលើពិភពលោកមានអ្វីខ្លះ?

តោះមកស្គាល់ពីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗទាំង ១០នៅលើពិភពលោក៖

១. ក្រុមហ៊ុន Amazon

• ស្ថាបនិក៖ Jeff Bezos

• បង្កើតឡើង៖ នៅថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩៤

• ចំនួនបុគ្គលិក៖ ៥៦៦,០០០នាក់

• ទីស្នាក់ការកណ្តាល៖ ទីក្រុងស៊ីថល, រដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន

• តម្លៃក្រុមហ៊ុន៖ ៧១៩.១ ពាន់លានដុល្លាអាមេរិក និងបន្តកើនឡើង

• កំណើន១០ឆ្នាំចុងក្រោយ៖ ២០២០%

ក្រុមហ៊ុន Amazon

២. ក្រុមហ៊ុន Apple

• សហស្ថាបនិក៖ Steve Jobs, Steve Wozniak and Ronald Wayne

• បង្កើតឡើង៖ នៅថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៧៦

• ចំនួនបុគ្គលិក៖ ១២៣,០០០នាក់

• ទីស្នាក់កាលកណ្តាល៖ ទីក្រុងកាពើទីណូ, រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា

• តម្លៃក្រុមហ៊ុន៖ ៨៧៥.៣ ពាន់លានដុល្លាអាមេរិក និងបន្តកើនឡើង

• កំណើន១០ឆ្នាំចុងក្រោយ៖ ៧៧០%

ក្រុមហ៊ុន Apple

៣. ក្រុមហ៊ុន Facebook

• សហស្ថាបនិក៖ Murk Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitzand, Chris Hughes

• អគ្គនាយកបច្ចុប្បន្ន៖ Murk Zuckerberg

• បង្កើតឡើង៖ នៅថ្ងៃទី4 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៤

• ចំនួនបុគ្គលិក៖ ២៥,១០៥នាក់ និងបន្តកើនឡើង

• ទីស្នាក់កាលកណ្តាល៖ មែលឡូនផាក, រដ្ឋកាលីហ្វូញ៉ា

• តម្លៃក្រុមហ៊ុន៖ ៥២០ ពាន់លានដុល្លាអាមេរិក និងបន្តកើនឡើង

• កំណើន១០ឆ្នាំចុងក្រោយ៖ ៤៨៣%

ក្រុមហ៊ុន Facebook

៤. ក្រុមហ៊ុន Alphabet

• ស្ថាបនិក៖ Larry Page & Sergey Brin

• បង្កើតឡើង៖ នៅថ្ងៃទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៥

• អគ្គនាយកបច្ចុប្បន្ន៖ Larry Page

• ចំនួនបុគ្គលិក៖ ២៥,១០៥នាក់ និងបន្តកើនឡើង

• ទីស្នាក់កាលកណ្តាល៖ មែលឡូនផាក, រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា

• តម្លៃក្រុមហ៊ុន៖ ៥២០ ពាន់លានដុល្លាអាមេរិក និងបន្តកើនឡើង

• កំណើន១០ឆ្នាំចុងក្រោយ៖ ៤៨៣%

ក្រុមហ៊ុន Alphabet

៥. ក្រុមហ៊ុន Microsoft

• ស្ថាបនិក៖ Bill Gates & Paul Allen

• បង្កើតឡើង៖ នៅថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៧៥

• អគ្គនាយកបច្ចុប្បន្ន៖ Satya Nadella

• ចំនួនបុគ្គលិក៖ ១២៤,០០០នាក់

• ទីស្នាក់កាលកណ្តាល៖ រេដម៉ន, រដ្ឋកាលីហ្វូញ៉ា

• តម្លៃក្រុមហ៊ុន៖ ៧២៤.២ ពាន់លានដុល្លាអាមេរិក និងបន្តកើនឡើង

• កំណើនប្រចាំឆ្នាំ៖ ៤៧%

• កំណើន១០ឆ្នាំចុងក្រោយ៖ ២៣១%

ក្រុមហ៊ុន Microsoft

៦. ក្រុមហ៊ុន Twitter

• ស្ថាបនិក៖ Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone & Evan Williams

• បង្កើតឡើង៖ នៅថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៦

• អគ្គនាយកបច្ចុប្បន្ន៖ Jack Dorsey

• ចំនួនបុគ្គលិក៖ ៣,៥៨៣នាក់

• ទីស្នាក់កាលកណ្តាល៖ សាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ, រដ្ឋកាលីហ្វូញ៉ា

• តម្លៃក្រុមហ៊ុន៖ ២៤.១៥ ពាន់លានដុល្លាអាមេរិក និងបន្តកើនឡើង

• កំណើនប្រចាំឆ្នាំ៖ ៩៨%

• កំណើន១០ឆ្នាំចុងក្រោយ៖ -២៨%

ក្រុមហ៊ុន Twitter

៧. ក្រុមហ៊ុន Alibaba

• ស្ថាបនិក៖ Jack Ma & Peng Lei

• បង្កើតឡើង៖ នៅថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៩៩

• អគ្គនាយកបច្ចុប្បន្ន៖ Daniel Zhang

• ចំនួនបុគ្គលិក៖ ៥០,០៩២នាក់

• ទីស្នាក់កាលកណ្តាល៖ ហាងចូវ, ចឺជាំង ប្រទេសចិន

• តម្លៃក្រុមហ៊ុន៖ ៤៩៦ ពាន់លានដុល្លាអាមេរិក និងបន្តកើនឡើង

• កំណើនប្រចាំឆ្នាំ៖ ៨២%

• កំណើន១០ឆ្នាំចុងក្រោយ៖ ១០៨%

ក្រុមហ៊ុន Alibaba

៨. ក្រុមហ៊ុន Netflix

• ស្ថាបនិក៖ Reed Hastings & Marc Randolph

• បង្កើតឡើង៖ នៅថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៩៧

• អគ្គនាយកបច្ចុប្បន្ន៖ Reed Hastings

• ចំនួនបុគ្គលិក៖ ៥,៤០០ នាក់

• ទីស្នាក់កាលកណ្តាល៖ ឡូសការតូស, រដ្ឋកាលីហ្វូញ៉ា

• តម្លៃក្រុមហ៊ុន៖ ១២៤.១ ពាន់លានដុល្លាអាមេរិក

• កំណើនប្រចាំឆ្នាំ៖ ១០៤%

• កំណើន១០ឆ្នាំចុងក្រោយ៖ ៦២៥៩%

ក្រុមហ៊ុន Netflix

៩. ក្រុមហ៊ុន Paypal

• ស្ថាបនិក៖ Ken Howery, Luke Nosek, Max Levchin, Peter Thiel & Elon Musk

• បង្កើតឡើង៖ នៅខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៩៨

• អគ្គនាយកបច្ចុប្បន្ន៖ Daniel Schulman

• ចំនួនបុគ្គលិក៖ ១៨,១០០ នាក់

• ទីស្នាក់កាលកណ្តាល៖ សានចូស, រដ្ឋកាលីហ្វូញ៉ា

• តម្លៃក្រុមហ៊ុន៖ ៩៥.៦ ពាន់លានដុល្លាអាមេរិក

• កំណើនប្រចាំឆ្នាំ៖ ៨៩%

• កំណើន១០ឆ្នាំចុងក្រោយ៖ ១២៩%

ក្រុមហ៊ុន Paypal

១០. ក្រុមហ៊ុន Tesla

• ស្ថាបនិក៖ Martin Eberhard, Marc Tarpenning, Ian Wright, Elon Musk & JB Straubel

• បង្កើតឡើង៖ នៅថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០០៣

• អគ្គនាយកបច្ចុប្បន្ន៖ Elon Musk

• ចំនួនបុគ្គលិក៖ ៣៣,០០០ នាក់

• ទីស្នាក់កាលកណ្តាល៖ ប៉ាលាអាលតូ, រដ្ឋកាលីហ្វូញ៉ា

• តម្លៃក្រុមហ៊ុន៖ ៥៩.៥ ពាន់លានដុល្លាអាមេរិក

• កំណើនប្រចាំឆ្នាំ៖ ៤០%

• កំណើន១០ឆ្នាំចុងក្រោយ៖ ១៧២៨%

ក្រុមហ៊ុន Tesla

បើមានព័ត៌មានបន្ថែម ឬ បកស្រាយសូមទាក់ទង (1) លេខទូរស័ព្ទ 085836679 (៨-១១ព្រឹក & ១-៥ល្ងាច) (2) អ៊ីម៉ែល [email protected] (3) LINE, VIBER: 085836679 (4) តាមរយៈទំព័រហ្វេសប៊ុកខ្មែរឡូត https://www.facebook.com/khmerload

ចូលចិត្តផ្នែក បច្ចេកវិទ្យា និងចង់ធ្វើការជាមួយខ្មែរឡូតក្នុងផ្នែកនេះ សូមផ្ញើ CV មក [email protected]