ភ្នំពេញ៖ បេសកកម្មរបស់ TikTok គឺបង្កើតឡើងដើម្បីជម្រុញការច្នៃប្រឌិត និងផ្ដល់ការកម្សាន្ត កសាងសហគមន៍ជាសកល ដែលអ្នកលេងអាចបង្កើត និងចែករំលែកបានត្រឹមត្រូវ ស្វែងយល់ពីពិភពលោក និងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃ។ អត្ថបទ TheForYou គឺជាផ្នែកមួយដែលអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង និងការរកឃើញទាំងនោះ។ វាជាបណ្តុំនៃភាពពេញនិយមរបស់អ្នកលេង TikTok នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

នៅពេលដែលអ្នកលេង TikTok នៅខ្មែរចូលក្នុងទំព័រអត្ថបទ ForYou ពួកគេនឹងឃើញនូវវីដេអូជាច្រើន ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ពួកគេ ដែលធ្វើឱ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកមាតិកា និងអ្នកបង្កើតដែលពួកគេចូលចិត្ត។ ទំព័រនេះ ត្រូវបានបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធណែនាំដែលផ្តល់មាតិកាដល់អ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ៗដែលចាប់អារម្មណ៍។ ភាពអស្ចារ្យរបស់ TikTok​​​ គឺថាទំព័រ ForYou មានច្រើនប្រភេទទោះអ្នកលេងផ្សេងៗគ្នា អាចមើលឃើញវីដេអូដូចគ្នា ប៉ុន្ដែទំព័ររបស់អ្នកលេងម្នាក់ៗគឺខុសគ្នា និងត្រូវបានបង្ហាញទៅតាមបុគ្គលជាក់លាក់។

TikTok 

អត្ថបទ ForYou គឺទីតំាងដែលជាលក្ខណៈពិសេសមួយនៃការកំណត់វេទិកាសាច់រឿង។ នេះជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹងៈ

តើអ្វីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃប្រព័ន្ធណែនាំ?

ពីការទិញទំនិញឆ្កោះទៅដល់ម៉ាស៊ីនស្វែងរកប្រព័ន្ធណែនាំ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយឲ្យមនុស្សទទួលបានបទពិសោធន៏ផ្ទាល់ខ្លួន។

ជាទូទៅប្រព័ន្ធទាំងនេះ ណែនាំខ្លឹមសារទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ដូចដែលបានបង្ហាញតាមរយៈអន្តរកម្ម ជាមួយកម្មវិធីដូចជាការបញ្ចេញមតិយោបល់ ឬការតាមដានគណនីជាដើម។ សញ្ញាទាំងនេះ ជួយប្រព័ន្ធណែនាំមាតិកាដែលអ្នកលេងចូលចិត្ត ក៏ដូចជាមាតិកាដែលពួកគេមិនចង់ឃើញ។

តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលជួយចែករំលែកដល់ទំព័រ ForYou?

នៅលើ TikTok ទំព័រ ForYou ឆ្លុះបញ្ចាំងពីចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកលេងម្នាក់ៗ។ ប្រព័ន្ធនេះណែនាំមាតិកាតាមការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់វីដេអូដោយផ្អែកលើកត្តារួមបញ្ចូលគ្នា  ផ្តើមពីចំណង់ចំណូលចិត្តដែលអ្នកលេងបានបង្ហាញហើយកែសម្រួលអ្វីដែលអ្នកមិនចាប់អារម្មណ៍ផង រហូតដល់បង្កើតទម្រង់ផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ទំព័រ ForYou

ការណែនាំគឺផ្អែកលើកត្តាមួយចំនួនរួមមាន៖

●     អន្តរកម្មរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ដូចជាវីដេអូដែលអ្នកប្រើប្រាស់ចូលចិត្ត ឬចែករំលែកគណនីដែលពួកគេតាមដានផ្តល់មតិយោបល់ ដែលពួកគេដាក់បញ្ចូល និងមាតិកាដែលពួកគេបង្កើត។

●     ព័ត៌មានជាវីដេអូ ដែលអាចមានព័ត៌មានលម្អិតដូចជាចំណងជើងសម្លេង និងការដាក់hashtags។     

●     ការកំណត់ឧបករណ៍និងគណនី ដូចជាចំណូលចិត្តភាសារបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងការកំណត់ប្រទេស។ កត្តាទាំងនេះធ្វើឱ្យប្រាកដថាប្រព័ន្ធនេះមានភាពប្រសើរ សម្រាប់ដំណើរការប៉ុន្តែពួកគេទទួលបានទម្ងន់ទាបជាង នៅក្នុងប្រព័ន្ធណែនាំទាក់ទងនឹងចំណុចទិន្នន័យផ្សេងទៀតដែល TikTok វាស់។

កត្តាទាំងអស់នេះ ត្រូវបានដំណើរការដោយប្រព័ន្ធណែនំារបស់ TikTok និងវាយតម្លៃដោយផ្អែកលើតម្លៃរបស់ពួកគេចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់។ ការចង្អុលបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ដ៏ខ្លាំងក្លាថា តើអ្នកប្រើប្រាស់បញ្ចប់ការមើលវីដេអូវែងជាងនេះនឹងអាចទទួលបានទម្ងន់ធំជាង ឬថាតើអ្នកមើលវីដេអូនិងអ្នកបង្កើតវីដេអូទាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសតែមួយ។ បន្ទាប់មក វីដេអូត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ ដើម្បីកំណត់ពីលទ្ធភាពនៃការចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ ចំពោះមាតិកាមួយផ្នែកហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅឱ្យអត្ថបទនីមួយៗសម្រាប់អ្នក។

ការចាប់ផ្តើម

នៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់ចូលរួមលេង TikTok ពួកគេប្រហែលមិនដឹងពីអ្វីដែលពួកគេចូលចិត្តនៅលើកម្មវិធីនេះ។ ដើម្បីសម្រួលដំណើរការ TikTok ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីជ្រើសរើសប្រភេទវិដីអូដែលពួកគេចូលចិត្ត ដូចជាសត្វចិញ្ចឹម ឬការធ្វើដំណើរដើម្បីជួយសម្រួលការណែនាំឲ្យត្រូវទៅនឹងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ពួកគេ។ នេះអនុញ្ញាត ឲ្យ កម្មវិធីអភិវឌ្ឍលើទំព័រដំបូង ហើយវានឹងចាប់ផ្តើមណែនាំវីដីអូនេះ ដោយផ្អែកលើអន្តរកម្មរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។

សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមិនជ្រើសរើសប្រភេទវិដីអូ TikTok ផ្តល់ជូននូវវីដេអូពេញនិយមជាទូទៅ។

ការស្វែងរកបន្ថែមសម្រាប់ទំព័រForYou

រាល់អន្តរកម្មថ្មីជួយឱ្យប្រព័ន្ធស្វែងយល់អំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងស្នើឱ្យមានមាតិកា​ដូច្នេះវិធីល្អបំផុតដើម្បីថែរក្សាចំណីសម្រាប់អ្នក គឺគ្រាន់តែប្រើ និងរីករាយជាមួយកម្មវិធី។ យូរៗ ទៅទំព័រ For You នឹងអាចណែនាំវិធីអូដែលជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។

ទំព័រ ForYou មិនត្រឹមតែត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយការចូលរួមតាមរយៈមតិព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេ។ ឧទាហរណ៍៖នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ចិត្តសម្រេច follow គណនីថ្មី សកម្មភាពនោះនឹងមានឥទ្ធិពលទៅលើការណែនំា ដូចជាការស្វែងរក hashtags សម្លេង និងការសម្របសម្រួលសម្លេង និងប្រធានបទដែលពេញនិយមនៅលើDiscover tab។

វិធីដែលអ្នកលេងអាចមើលឃើញតិចតួចពីអ្វីដែលពួកគេមិនបានចាប់អារម្មណ៍

ដូចគ្នាទៅនឹងរប្រៀបដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចចុចឱ្យយូរ ដើម្បីបន្ថែមវីដេអូទៅក្នុងចំណូលចិត្តរបស់ពួកគេ ពួកគេអាចចុចឲ្យយូរលើវីដេអូហើយចុចពាក្យ "មិនចាប់អារម្មណ៍" ដើម្បីបង្ហាញថាពួកគេមិនចាប់អារម្មណ៏លើវិដីអូនឹងទេ។​ ពួកគេក៏អាចធ្វើការលាក់វីដេអូពីអ្នកបង្កើតណាមួយ ឬរាយការណ៍វីដេអូដែលមិនសមស្របទៅនឹងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ TikTok ។ សកម្មភាពទាំងអស់នេះ ចូលរួមចំណែកលើការណែនាំនាពេលអនាគតនៅក្នុងទំព័រ ForYou របស់អ្នកប្រើប្រាស់។

ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ម៉ាស៊ីនផ្ដល់ការណែនាំ

តាមរយៈការធ្វើឱ្យមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន និងភាពពាក់ព័ន្ធមានហានិភ័យនៃការបង្ហាញវីដេអូស្ទ្រីម ដែលកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលពេលខ្លះហៅថា «filter bubble» ។ ដើម្បីទុកសៀវភៅដែលអ្នកចង់បានគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ និងផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធផ្តល់ការណែនំារបស់ TikTok ធ្វើការកាត់មាតិកាប្រភេទផ្សេងៗគ្នាជាមួយមាតិកាដែលអ្នកប្រើចូលចិត្ត។ ឧទាហរណ៍៖ មតិព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកជាទូទៅនឹងមិនបង្ហាញវីដេអូពីរជាជួរ ដែលបង្កើតដោយសំឡេងតែមួយ ឬដោយអ្នកបង្កើតដូចគ្នាទេ។ TikTok មិនណែនាំមាតិកាជាន់គ្នា ប៉ុន្តែមាតិកាដែលអ្នកប្រើបានឃើញពីមុន ឬមាតិកាដែលចាត់ទុកថាជាសារឥតបានការ។

ការណែនាំ

ភាពចម្រុះនៃមាតិកា គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីថែរក្សាសហគមន៍សកល​ ដែលមានការរីកចម្រើន ហើយទំាងនេះនឹងនាំមកនូវ ភាពស្និតស្នាលដល់អ្នកលេង TikTok ។ ដល់ទីបញ្ចប់ ពេលខ្លះវីដេអូរបស់អ្នកលេងមិនបានលេចចេញ  និងមិនពាក់ព័ន្ធក្នុងការបង្ហាញលើការLikes។ ទំាងនេះជាសមាសធាតុសំខាន់នៃវិធីសាស្រ្តរបស់ TikTok ដើម្បីផ្តល់ការណែនំា៖ ការនាំយកមកនូវវីដេអូផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនសម្រាប់មាតិកា For You និងផ្តល់នូវឱកាសបន្ថែមទៀតលើប្រភេទមាតិកាថ្មី ស្វែងរកឃើញអ្នកបង្កើតថ្មី និងបទពិសោធន៍ទស្សនៈនិងគំនិតថ្មីៗនៅពេលអ្នកលេងបើកមើលមាតិកាវីដេអូរបស់ពួកគេ។

តាមរយៈការផ្តល់ជូននូវវីដេអូប្លែកៗពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងនេះ ក៏អាចទទួលបាននូវអ្វីដែលពេញនិយមក្នុងចំណោមទស្សនិកជនទូទៅផងដែរដើម្បីជួយដល់អ្នកប្រើ TikTok ផ្សេងទៀតនូវបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យផងដែរ។

ការការពារលើការមើលវីដេអូ

ប្រព័ន្ធណែនំារបស់ TikTok ក៏ត្រូវបានរចនាឡើងដោយមានសុវត្ថិភាពផងដែរ។ មាតិកាដែលបានពិនិត្យឡើងវិញរកឃើញថាពិពណ៌នាអំពីនីតិវិធីវេជ្ជសាស្រ្តក្រាហ្វិច ឬការប្រើប្រាស់ផលិតផលស្របច្បាប់។ ឧទាហរណ៍៖ អ្វីដែលអាចធ្វើឱ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលបាន ប្រសិនបើលេចចេញជាវីដេអូដែលបានណែនាំទៅកាន់ទស្សនិកជនទូទៅដែលមិនបានជ្រើសរើសមាតិកាបែបនេះ និងប្រហែលជា មិនមានសិទ្ធិទទួលបានការណែនាំ ។ ដូចគ្នានេះដែរ វីដេអូដែលទើបតែត្រូវបានផ្ទុកឡើង ឬកំពុងត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញហើយមាតិកាសារឥតបានការក៏មិនមានសិទ្ធិទទួលបានការផ្តល់ការណែនំាសម្រាប់អ្នកណាម្នាក់សម្រាប់អ្នកដែរ។

វិធីដែល TikTok ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងសម្រាប់អ្នក

ការអភិវឌ្ឍ និងថែរក្សាប្រព័ន្ធណែនំារបស់ TikTok គឺជាដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់ហើយការងារនេះ បានពង្រីកក្រុមជាច្រើនរួមមានផលិតផលសុវត្ថិភាព និងសុវត្ថិភាពដែលការងាររបស់ពួកគេជួយកែលម្អភាពពាក់ព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធណែនំា និងភាពត្រឹមត្រូវរបស់វាក្នុងការស្នើមាតិកានិងប្រភេទអ្នកប្រើប្រាស់ប្រកបដោយភាពរីករាយ។

TikTok មាននៅជាង ១៥០ ប្រទេសនិងតំបន់ដោយ ៧៥ ភាសា។ ទាញយកកម្មវិធី TikTok តាមរយៈ iOSGoogle Play ៕ 

TikTok 

បើមានព័ត៌មានបន្ថែម ឬ បកស្រាយសូមទាក់ទង (1) លេខទូរស័ព្ទ 098282890 (៨-១១ព្រឹក & ១-៥ល្ងាច) (2) អ៊ីម៉ែល [email protected] (3) LINE, VIBER: 098282890 (4) តាមរយៈទំព័រហ្វេសប៊ុកខ្មែរឡូត https://www.facebook.com/khmerload

ចូលចិត្តផ្នែក សង្គម និងចង់ធ្វើការជាមួយខ្មែរឡូតក្នុងផ្នែកនេះ សូមផ្ញើ CV មក [email protected]