ចម្លាស់

នេះគឺជាមេរៀន ចម្លាស់ រៀបចំដោយលោក In Kimsrun និង ឧបត្ថម្ភដោយ Khmerload
ចម្លាស់ និង បន្សំ   8:51
រូបមន្តនៃចម្លាស់ n ធាតុ   13:59
រូបមន្តនៃចម្លាស់ n ធាតុ ធាតុយក r   13:58
រូបមន្តនៃបន្សំ n ធាតុ   13:26
ភាពខុសគ្នារវាងបន្សំ និង ចម្លាស់   9:53
ផលគុណនៃពីរបន្សំ   15:21
ចម្លាស់ដែលមានធាតុខ្លះដូច   15:06
ចម្លាស់នៃ n ធាតុយក r   13:41
ចម្លាស់   14:41
លំហាត់នៃចម្លាស់ ១   12:58
លំហាត់នៃចម្លាស់ ២   13:30
លំហាត់នៃចម្លាស់ ៣   13:12
ចម្លាស់ដែលមានធាតុត្រួតគ្នា   8:20
លំហាត់ ចម្លាស់ដែលមានធាតុត្រួតគ្នា​ ១   8:17
លំហាត់ ចម្លាស់ដែលមានធាតុត្រួតគ្នា​ ២   4:02
បន្សំ   8:10
លំហាត់ បន្សំ ១   11:31
លំហាត់ បន្សំ ២   16:54
លំហាត់ បន្សំ ៣   13:10
លំហាត់ បន្សំ ៤   17:00
លំហាត់ បន្សំ ៥   6:12
ការចែកបៀរ   17:01
ផលគុណនៃធាតុ   19:14
លំហាត់ ផលគុណនៃធាតុ ១   7:24
លំហាត់ ផលគុណនៃធាតុ ២   8:49
ការបោះកាក់   6:01
បោះគ្រាប់ឡុកឡាក់   6:54
លំហាត់បោះគ្រាប់ឡុកឡាក់ ១   7:13
លំហាត់បោះគ្រាប់ឡុកឡាក់ ២   13:05

ប្រូបាប

ប្រូបាប (១)   8:25
ប្រូបាបជាអ្វី   18:10
ប្រូបាប (២)   7:01
ប្រូបាបនៃការបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់   13:00
ប្រូបាប (៣)   7:22
ប្រូបាបដែលប្រើរូបមន្តបន្សំ   6:53
ប្រូបាបប្រើបន្សំ (២)   10:10
ប្រូបាបដែលប្រើផលគុណនៃបន្សំ   7:11
ចាប់ហើយមិនដាក់វិញ (១)   11:54
ប្រូបាប P(A ∪ B)   17:17
ចាប់ហើយមិនដាក់វិញ (២)   12:40
ប្រូបាប P(A ∪ B) (២)   15:22
ចាប់ហើយដាក់វិញ (១)   15:10
ប្រូបាប P(A ∩ B)   14:46
ចាប់ហើយដាក់វិញ (២)   5:36
ប្រូបាបដែលប្រើរូបមន្ត P+P'=1 (បោះកាក់)   9:05
យ៉ាងតិចនិងយ៉ាងច្រើន (១)   19:30
ប្រូបាបប្រើរូបន្តបំពេញ   9:38
យ៉ាងតិចនិងយ៉ាងច្រើន (២)   8:41
គណនាប្រូបាបតាមបីរបៀប   10:45
ប្រូបាបប្រើពីររបៀប   7:40
ប្រូបាបចេញវិញ្ញាសារប្រលង   9:59
ប្រូបាបចេញវិញ្ញសា (១)   9:23
ប្រូបាបទាក់ទងគ្នា   20:23
ប្រូបាបចេញវិញ្ញសា (២)   6:39
ប្រូបាបទាក់ទងគ្នាជាភាគរយ   9:45
ប្រូបាបសមាស (១)   7:08
ប្រូបាបទាក់ទងគ្នា ចាប់ឃ្លី   14:39
ប្រូបាបសមាស (២)   8:46
ប្រូបាបទាក់ទងគ្នាក្នុងគ្រាប់ឡុកឡាក់   16:27
ប្រូបាបទាក់ទងគ្នា (១)   15:04
ប្រូបាប A U (A ̅ U B )   15:29
ប្រូបាបទាក់ទងគ្នា (២)   15:35
ប្រូបាបទាក់ទងគ្នា (៣)   10:08
គ្រាប់ឡុងឡាក់ (១)   13:20
គ្រាប់ឡុងឡាក់ (២)   7:00
ប្រូបាបបៀរ (១)   11:00
ប្រូបាបបៀរ (២)   8:27
ប្រូបាប P(A ∩B ∩C)   7:10
ប្រូបាប P(A ∩B ∩C) (១)   3:23
ប្រូបាប P(A ∩B ∩C) (២)   7:33

លីមីត

លីមីតជាអ្វី   14:11
លីមីតអនន្ត ∞   13:11
គណនាលីមីត   11:36
លីមីតនៃទម្រង់0/0   9:18
លីមីតទម្រង់ +∞-∞   9:32
លីមីតត្រីកោណមាត្រ   16:59
លំហាត់លីមីត   13:27
លីមីតត្រីកោណមាត្រប្ដូរអថេរ   11:22
លីមីតលោការីត   22:01
លីមីតអ៊ិចស្បូណង់   16:17
អនុគមន៍តម្លៃដាច់ខាត   20:51
ភាពជាប់នៃអនុគមន៍   13:36
ទម្រង់ប្រភាគ 0/0​ (១)   13:40
ទម្រង់ប្រភាគ 0/0 (២)   8:05
ទម្រង់ត្រីកោណ (១)   15:04
ទម្រង់ 0/0 ត្រីកោណ (២)   13:55
ទម្រង់ 0/0 ត្រីកោណ (៣)   9:31
ទម្រង់ 0/0 ត្រីកោណ (៤)   5:29
លីមីតត្រីកោណប្តូរអថេរ (១)   20:02
លីមីតត្រីកោណប្តូរអថេរ (២)   9:04
លីមីតត្រីកោណប្តូរអថេរ​ (៣)   9:01
លីមីតត្រីកោណប្តូរអថេរ (៤)   11:55
លីមីតលោការីតនិងអេស្បូណង់ស្យែល (១)   11:41
លីមីតលោការីតនិងអេស្បូណង់ស្យែល (២)   15:30
លីមីតលោការីតនិងអេស្បូណង់ស្យែល (៣)   10:54
លីមីតលោការីតនិងអេស្បូណង់ស្យែល (៤)   9:50
ទម្រង់រ៉ាឌីកាល់ (១)   17:06
ទម្រង់រ៉ាឌីកាល់ (២)   10:53

ដេរីវេ

ដេរីវេជាអ្វី   14:50
គណនាដេរីវេ (1)   12:09
ដេរីវេនៃអនុគមន៍ f(x) = x^n   12:32
គណនាដេរីវេ (2)   8:49
ស្វ័យគុណជាចំនួនអវិជ្ជមានឬប្រភាគ   11:28
គណនាដេរីវេ (3)   9:52
ដេរីវេនៃត្រីកោណមាត្រ   8:34
ដេរីវេលោការីត   15:04
ដេរីវេផលបូក   9:25
ដេរីវេបណ្តាក់ (1)   12:40
ដេរីវេផលគុណ   10:23
ដេរីវេបណ្តាក់ (2)   12:26
ដេរីវេផលចែក   12:11
ដេរីវេបណ្តាក់ (3)   8:29
ដេរីវេនៃអនុគមន៍បណ្ដាក់   14:18
ដេរីវេបណ្តាក់ (4)   5:06
ដេរីវេនៃអនុគមន៍បណ្ដាក់ (២)   9:03
ដេរីវេបណ្តាក់ (5)   8:53
ដេរីវេនៃអនុគមន៍បណ្ដាក់(៣)   8:04
ដេរីវេបណ្តាក់ (6)   14:15
ដេរីវេនៃអេចស្ប៉ូណ   9:33
ដេរីវេបណ្តាក់ (7)   10:02
ដេរីវេនៃអនុគមន៍លោកា   13:06
បន្ទាត់ប៉ះ (1)   9:16
ភាពមានដេរីវេ   12:39
បន្ទាត់ប៉ះ (2)   8:23
តម្លៃប្រហែល   4:27
ចំណោមបរមា (1)   18:19
អត្រាប្រែប្រួល(១)   7:26
ចំណោមបរមា (2)   28:02
អត្រាប្រែប្រួល (២)   14:12
ចំណោមបរមា (3)   7:15
ចំណោទបរិមា(១)   21:35
ចំណោមបរមា (4)   6:02
ចំណោទបរមា (២)   21:38
តម្លៃប្រហែល (1)   8:57
បន្ទាត់ប៉ះ   13:30
តម្លៃប្រហែល (2)   11:14
ដេរីវេក្នុងសេដ្ឋកិច្ច   17:07
តម្លៃប្រហែល (3)   12:46
តម្លៃប្រហែល (4)   9:01
អត្រាប្រែប្រួល (1)   5:03
អត្រាប្រែប្រួល (3)   4:30
អត្រាប្រែប្រួល (4)   7:15

ក្រាហ្វនៃអនុគមន៍

សង់បន្ទាត់   8:07
អនុគមន៍ប្រភាគ (១)   15:22
សង់ខ្សែកោង   11:39
អនុគមន៍ប្រភាគ (២)   14:15
អនុគមន៍ងាយៗ (១)   9:10
អនុគមន៍ប្រភាគ (៣)   5:23
អនុគមន៍ងាយៗ (២)   10:22
អនុគមន៍ប្រភាគ (៤)   9:05
អនុគមន៍ប្រភាគ   16:27
អនុគមន៍ប្រភាគ (៥)   11:28
អនុគមន៍ប្រភាគ(២)   25:53
អនុគមន៍ប៉ារ៉ាម៉ែត (១)   18:04
អនុគមន៍ប្រភាគ(៣)   8:22
អនុគមន៍ប៉ារ៉ាម៉ែត (២)   16:54
អនុគមន៍ប្រភាគ(៤)   15:45
អនុគមន៍ប៉ារ៉ាម៉ែត (៣)   12:33
អនុគមន៍ប្រភាគ(៥)   11:07
អនុគមន៍ប៉ារ៉ាម៉ែត (៤)   16:06
អនុគមន៍លោការីត   24:00
អនុគមន៍លោការីត (១)   14:07
អនុគមន៍អេចស្ប៉ូណង់   12:54
អនុគមន៍លោការីត (២)   10:07
អនុគមន៍អេចស្ប៉ូណង់(២)   13:46
អនុគមន៍លោការីត (៣)   10:06
បកស្រាយឬសតាមក្រា   11:41
អនុគមន៍លោការីត (៤)   16:25
អនុគមន៍លោការីត (៥)   12:03
អនុគមន៍លោការីត (៧)   4:17
អនុគមន៍លោការីត (៨)   9:34
អនុគមន៍លោការីត (៩)   12:02
អនុគមន៍លោការីត (១០)   10:36
អនុគមន៍លោការីត ពិបាករកកំពូល (១)   12:20
អនុគមន៍លោការីត ពិបាករកកំពូល (២)   8:01
អនុគមន៍លោការីត ពិបាកសង់ក្រាប   11:52
អនុគមន៍អេស៉្បូណង់ស្យែល (១)   6:47
អនុគមន៍អេស៉្បូណង់ស្យែល (២)   6:29
អនុគមន៍អេស៉្បូណង់ស្យែល (៣)   7:29
អនុគមន៍អេស៉្បូ Bacc II 2014 (១)   27:26
អនុគមន៍អេស៉្បូ Bacc II 2014 (២)   21:36
អនុគមន៍សេស   18:17
អនុគមន៍គូ   6:04
ដោះស្រាយសមីការតាមក្រាប (១)   12:24
ដោះស្រាយសមីការតាមក្រាប (២)   12:31
ដោះស្រាយសមីការតាមក្រាប (៣)   9:44

អាំងតេក្រាល

ព្រីមីទីវ   6:49
ព្រីមីទីវ   11:54
អាំងតេក្រាលប្តូរអថេរ (១)   7:50
សរសេរព្រីមីទីវជា អាំងតេក្រាល   10:09
អាំងតេក្រាលប្តូរអថេរ (២)   6:27
អាំងតេក្រាលប្ដូរអថេរ   10:16
អាំងតេក្រាលប្តូរអថេរ (៣)   8:11
អាំងតេក្រាលប្ដូរអថេរ (២)   11:56
អាំងតេក្រាលបំបែកប្រភាគ (១)   8:25
អាំងតេក្រាលប្ដូរអថេរត្រីកោណមាត្រ   10:03
អាំងតេក្រាលបំបែកប្រភាគ (២)   5:41
អាំងតេក្រាលប្ដូរអថេរត្រីកោណមាត្រ (២)   10:10
អាំងតេក្រាលបំបែកប្រភាគ (៣)   7:11
អាំងតេក្រាលបំបែកប្រភាគ   16:09
អាំងតេក្រាលបំបែកប្រភាគ (៤)   6:49
អាំងតេក្រាលកំណត់   6:58
អាំងតេក្រាលបំបែកប្រភាគ (៥)   9:41
អាំងតេក្រាលកំនត់ប្ដូរអថេរ   7:33
អាំងតេក្រាលត្រីកោណមាត្រ (១)   5:20
អាំងតេក្រាលតាមផ្នែក   14:08
អាំងតេក្រាលត្រីកោណមាត្រ (២)   3:42
អាំងតេក្រាលតាមផ្នែក (២)   7:03
អាំងតេក្រាលត្រីកោណមាត្រ (៣)   7:41
អាំងតេក្រាលតាមផ្នែក (៣)   8:26
អាំងតេក្រាលត្រីកោណមាត្រ (៤)   8:11
អាំងតេក្រាលតាមផ្នែក (១)   11:12
អាំងតេក្រាលតាមផ្នែក (២)   8:04
អាំងតេក្រាលតាមផ្នែក (៣)   7:10
អាំងតេក្រាលតាមផ្នែក (៤)   6:33
អាំងតេក្រាលកំណត់   5:45
អាំងតេក្រាលកំណត់ប្តូរអថេរ (១)   8:29
អាំងតេក្រាលកំណត់ប្តូរអថេរ (២)   4:50
អាំងតេក្រាលកំណត់ប្តូរអថេរ (៣)   3:46
អាំងតេក្រាលកំណត់ប្តូរអថេរ (៤)   7:06
អាំងតេក្រាលកំណត់ប្តូរអថេរ (៥)   5:25
អាំងតេក្រាលកំណត់ប្តូរអថេរ (៦)   6:40
អាំងតេក្រាលកំណត់តាមផ្នែក (១)   9:36
អាំងតេក្រាលកំណត់តាមផ្នែក (២)   5:56
អាំងតេក្រាលកំណត់តាមផ្នែក (៣)   7:24

ផ្ទៃក្រាល និង​ មាឌ

ផ្ទៃក្រឡាខ័ណ្ឌដោយក្រាប (១)   8:29
ផ្ទៃក្រលាខ័ណ្ឌដោយខ្សែកោង   8:28
ផ្ទៃក្រឡាប្រើរូបមន្ត   6:20
ស្រាយបញ្ជាក់ S = ∫f(x)dx   10:16
ផ្ទៃក្រឡាខ័ណ្ឌដោយក្រាប (២)   3:07
លំហាត់ផ្ទៃក្រឡា   8:03
ផ្ទៃក្រឡាខ័ណ្ឌដោយក្រាប (៣)   7:32
ផ្ទៃក្រលាខ័ណ្ឌដោយខ្សែកោង និង អ័ក្ស x'x   10:27
ផ្ទៃក្រឡាឋិតក្នុងចន្លោះក្រាបពីរ (១)   8:26
ផ្ទៃនៅចន្លោះខ្សែកោងពីរ   7:23
ផ្ទៃក្រឡាឋិតក្នុងចន្លោះក្រាបពីរ (២)   4:21
មាឌសូលីត   14:23
ផ្ទៃក្រឡាឋិតក្នុងចន្លោះក្រាបពីរ (៣)   10:17
តម្លៃមធ្យម   14:26
ផ្ទៃក្រឡាឋិតក្នុងចន្លោះក្រាបពីរ (៤)   5:49
ផ្ទៃក្រឡាឋិតក្នុងចន្លោះក្រាបពីរ (៥)   2:41
ក្រាបនិងផ្ទៃក្រឡា (១)   4:36
ក្រាបនិងផ្ទៃក្រឡា (២)   30:00
ក្រាបនិងផ្ទៃក្រឡា (៣)   18:25
មាឌ (១)   9:31
មាឌ (២)   3:08
មាឌ (៣)   6:03
មាឌ (៤)   4:29
មាឌ (៥)   8:06
មាឌ (៦)   8:36
មាឌនៃប៊ូល (២)   11:57
មាឌនៃប៊ូល (២)   12:25

ចំនួនកុំផ្លិច

ចំនួនកុំផ្លិចជាអ្វី?   7:51
ទម្រង់ a + ib (1)   10:48
ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ   14:17
ទម្រង់ a + ib (2)   8:40
ផលគុណនៃចំនួនកុំផ្លិច   12:58
ទម្រង់ a + ib (3)   17:34
ផលចែកនៃចំនួនកុំផ្លិច   8:49
ទម្រង់ a + ib (4)   11:37
លំហាត់   12:57
ទម្រង់ a + ib (5)   21:33
ឬសនៃចំនួនកុំផ្លិច   10:59
ទម្រង់ r(cosα + isinα) (1)   14:55
ឬសនៃចំនួនកុំផ្លិច (២)   6:13
ទម្រង់ r(cosα + isinα) (2)   8:50
សមីការនៃចំនួនកុំផ្លិច   3:24
ទម្រង់ r(cosα + isinα) (3)   22:01
សមីការនៃចំនួនកុំផ្លិច (២)   3:52
ទម្រង់ r(cosα + isinα) (4)   7:35
អនុវត្តន៍   12:51
ទម្រង់ r(cosα + isinα) (5)   8:20
ផលគុណនិងផលចែក (1)   10:36
ផលគុណនិងផលចែក (2)   8:36
ផលគុណនិងផលចែក (3)   7:29
ផលគុណនិងផលចែក (4)   5:23
ផលគុណនិងផលចែក (5)   6:49
ផលគុណនិងផលចែក (6)   14:58
ផលគុណនិងផលចែក (7)   13:33
ផលគុណនិងផលចែក (8)   10:58
ផលគុណនិងផលចែក (9)   15:07
គណនាឫស (1)   19:20
គណនាឫស (2)   8:05
គណនាឫស (3)   14:02
គណនាឫស (4)   21:43
សមីការ (1)   6:14
សមីការ (2)   8:46
សមីការ (3)   4:37
សមីការ (4)   16:26
សមីការ (5)   7:04
សមីការ (6)   9:44

សមីការ ឌីផេរ៉ង់ស្យែល

ឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី ១   8:18
ដេរីវេទី២ ជាអ្វី   11:47
សមីការ y' + ay = 1 (១)   6:40
ដេរីវេទី២ (ត)   11:04
សមីការ y' + ay = 1 (២)   7:07
សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលជាអ្វី   7:43
y' + ay = ax + b   14:09
សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់១   8:16
y' + ay = ax2 + bx + c   11:20
សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់១ លំហាត់   12:37
y' + ay = eax   8:17
សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី២   9:13
y' + ay = sinx   11:48
សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់២ (1)   6:11
ឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី ២   6:50
សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់២ (2)   6:19
y'' + ay' + buy = 0 (១)   8:55
សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់២ ​(3)   6:10
y'' + ay' + buy = 0 (២)   10:14
លំហាត់   11:45
y'' + ay' + buy = 0 (៣)   10:36
អនុវត្តន៍សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (1)   18:06
y'' + ay' + buy = 0 (៤)   12:46
អនុវត្តន៍សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (2)   16:52
y'' + ay' + buy = 0 (៥)   8:16
y'' + ay' + buy = 0 (៦)   10:49
y'' + ay' + buy = 0 (៧)   5:43
y'' + ay' + buy = 0 (៨)   9:00
y'' + ay' + buy = 0 (៩)   8:19
y'' + ay' + buy = 0 (១០)   16:49
y'' + ay' + by = ax + b (១)   5:53
y'' + ay' + by = ax + b (២)   12:18
y'' + ay' + by = AeBx   7:56
y'' + ay' + by = sinx   13:06
y'' + ay' + by = ax2 + bx + c   9:08
ចំណោតសមីការ ឌីផេរ៉ង់ស្យែល (១)   18:50
ចំណោតសមីការ ឌីផេរ៉ង់ស្យែល (២)   16:56

កោណិច

ប៉ារ៉ាបូល (១)   17:31
ប៉ារ៉ាបូល (២)   8:06
ប៉ារ៉ាបូល   20:50
ប៉ារ៉ាបូល រំកលអ័ក្ស   12:43
ប៉ារ៉ាបូលរំកិលអ័ក្ស   13:31
សមីការស្តង់ដា (១)   13:10
សមីការស្តង់ដារនៃប៉ារ៉ាបូល   13:55
សមីការស្តង់ដា (២)   10:06
ពីរង្វង់ទៅអេលីប   10:04
សមីការប៉ារ៉ាបូលស្គាល់ធាតុ (១)   12:27
អេលីបជាអ្វី?   7:23
សមីការប៉ារ៉ាបូលស្គាល់ធាតុ (២)   7:32
អេលីបរំកិលអ័ក្ស   7:33
អេលីប   16:02
សមីការទូទៅនៃអេលីប   9:18
អេលីបរំកលអ័ក្ស (១)   9:53
សមីការស្តង់ដានៃអេលីប   11:24
អេលីបរំកលអ័ក្ស (២)   9:53
អ៊ីពែបូល   12:08
សមីការស្តង់ដា (១)   10:44
អ៊ីពែបូលជាអ្វី?   7:42
សមីការស្តង់ដា (២)   7:36
អ៊ីពែបូលរំកិលអ័ក្ស   8:17
សមីការអេលីបដោយស្គាល់ធាតុ (២)   5:30
សមីការស្តង់ដារនៃអ៊ីពែបូល   11:13
សមីការអេលីបដោយស្គាល់ធាតុ (៣)   8:27
អ៊ីពែបូល (២)   10:07
អ៊ីពែបូល រំកលអ័ក្ស (១)   5:09
អ៊ីពែបូល រំកលអ័ក្ស (១)   7:55
សមីការស្តង់ដា (១)   9:40
សមីការស្តង់ដា (២)   7:45
សមីការស្តង់ដា (៣)   8:33
សមីការអេលីបដោយស្គាល់ធាតុវា (១)   6:10
សមីការអេលីបដោយស្គាល់ធាតុវា (២)   6:58
សមីការអេលីបដោយស្គាល់ធាតុវា (៣)   6:07

ធរណីមាត្រ

ផលគុណស្កាលែ 2D   11:02
ផលគុណស្កាលែ 3D   7:54
ធរណីមាត្រវិភាគ   9:43
សមីការបន្ទាត់ 2D   11:28
ផលគុណស្កាលែ ១   9:13
សមីការបន្ទាត់ 3D   7:18
ផលគុណស្កាលែ ២   10:47
សមីការរង្វង់និងស្វ៊ែ   16:08
អនុវត្តផលគុណស្កាលែ   17:54
មុំផ្គុំដោយពីរវុងចទ័រ (១)   5:37
លក្ខខ័ណ្ឌនៃវ៉ិចទ័រកែងគ្នា   7:11
មុំផ្គុំដោយពីរវុងចទ័រ (២)   3:23
លក្ខខ័ណ្ឌនៃវ៉ិចទ័រពីរស្របគ្នា   7:33
មុំផ្គុំដោយពីរវុងចទ័រ (៣)   2:53
ផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រ ១   11:50
ផលគុណនៃពីរវុចទ័រ (១)   7:42
ផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រ ២   14:53
ផលគុណនៃពីរវុចទ័រ (២)   8:25
ប្លង់កំនត់ដោយបីចំណុច   9:29
ផលគុណនៃពីរវុចទ័រ (៣)   7:01
ផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ   7:25
ផលគុណនៃពីរវុចទ័រ (៤)   8:27
ចម្ងាយពីចំណុចទៅប្លង់   10:51
ផលគុណនៃពីរវុចទ័រ (៥)   7:29
ចម្ងាយពីចំណុចទៅបន្ទាត់   9:10
៣ ចំណុចរត់ត្រង់គ្នា   4:39
សមីការនៃប្លង់កាត់ចំណុចនិងបន្ទាត់   7:46
សមីការប្លង់ (១)   10:52
ប្រសព្វប្លង់ និង បន្ទាត់   4:37
សមីការប្លង់ (២)   7:01
ប្រសព្វរវាងប្លង់ពីរ   4:24
សមីការប្លង់ (៣)   11:13
មាឌនៃប្រលេពីប៉ែត   8:21
មុំផ្គុំដោយប្លង់ពីរ   7:06
ប្រសព្វប្លង់និងបន្លាត់ (១)   8:21
ប្រសព្វប្លង់និងបន្លាត់ (២)   9:32
ប្រសព្វប្លង់និងប្លង់   8:04
ចម្ងាយពីចំណុចទៅប្លង់ (១)   6:14
ចម្ងាយពីចំណុចទៅប្លង់ (២)   4:53
ចម្ងាយពីចំណុចទៅប្លង់ (៣)   4:40
ចម្ងាយពីចំណុចទៅប្លង់ (៤)   9:07
ចម្ងាយពីចំណុចទៅបន្លាត់ ប្រើពីតាគ័រ   10:13
ចម្ងាយពីចំណុចទៅបន្លាត់ ប្រើផលគុណនៃពីរវុចទ័រ (១)   9:36
ចម្ងាយពីចំណុចទៅបន្លាត់ ប្រើផលគុណនៃពីរវុចទ័រ (២)   9:15
ភាពខុសគ្នារវាវ u . v និង u x v   7:50
គណនាមាឌ (១)   8:23
គណនាមាឌ (២)   6:09
គណនាមាឌ (៣)   2:20
បីវុចទ័រឋិតក្នុងប្លង់តែមួយ   6:23
បួនចំណុចឋិតក្នុងប្លង់តែមួយ (១)   3:32
បួនចំណុចឋិតក្នុងប្លង់តែមួយ (២)   4:11
សមីការស្វ៊ែរប៉ះនឹងប្លង់ (១)   7:10
សមីការស្វ៊ែរប៉ះនឹងប្លង់ (២)   11:33
ប្លង់ការស្វ៊ែរ (១)   7:18
ប្លង់ការស្វ៊ែរ (២)   14:11
បន្ទាត់ប្រសព្វជាមួយស្វ៊ែរ   4:34
បន្ទាត់នឹងស្វ៊ែរ   4:56

Typing

កម្មវិធីហាត់វាយអក្សរខ្មែរបង្កើតដោយខ្មែរឡូតផ្ទាល់ កម្មវិធីនេះជ្រើសរើសពាក្យដែលគេប្រើច្រើនក្នុងការសរសេរដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តហាត់វាយ។
Khmerload has designed this program to help Cambodians and Khmer learners to type Khmer faster. Common words are selected by our AI so that you can focus on practicing most commonly used words first.
Practice Typing Khmer Letter   Practice

English

Khmerload works with ACIL (Academic Center of International Learning) to develop this section to help English learners to improve their English. ACIL was founded by experienced teachers from Canada and IFL. Immerse yourself in our interesting lessons presented in text, images, and videos and take tests to monitor your learning progress.
Most commonly used English idioms with explanations  
LCD board   0.22