បច្ចេកវិទ្យា ប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់មិនទាន់បានប៉ុន្មានផង ឡានក្រុងទំនើបគ្មានអ្នកបើក ស្រាប់តែជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយ 309 SHARES    ១ ថ្ងៃមុន

ប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់មិនទាន់បានប៉ុន្មានផង ឡានក្រុងទំនើបគ្មានអ្នកបើក ស្រាប់តែជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយ