បច្ចេកវិទ្យា កប់! ក្រុមហ៊ុន Verizon បង្កើនល្បឿនអ៊ិនធើណេត នៅអាមេរិក មានល្បឿនជិត 1Gbps 144 SHARES    ១៥ ម៉ោងមុន

កប់! ក្រុមហ៊ុន Verizon បង្កើនល្បឿនអ៊ិនធើណេត នៅអាមេរិក មានល្បឿនជិត 1Gbps