បច្ចេកវិទ្យា ស្បូនសិប្បនិមិត្ត អាចជួយរក្សាទារកកើតមិនគ្រប់ខែនៅរស់ ពិសោធន៍លើកូនចៀម បានដោយជោគជ័យ (មានវីដេអូ) 4,490 SHARES    ១ ថ្ងៃមុន

ស្បូនសិប្បនិមិត្ត អាចជួយរក្សាទារកកើតមិនគ្រប់ខែនៅរស់ ពិសោធន៍លើកូនចៀម បានដោយជោគជ័យ (មានវីដេអូ)