បច្ចេកវិទ្យា ក្រុមហ៊ុន Samsung នឹងក្លាយជាអ្នកផលិតបន្ទះឈីប សម្រាប់ Apple ម្តងទៀតបន្ទាប់ពី... 222 SHARES    ១៤ ម៉ោងមុន

ក្រុមហ៊ុន Samsung នឹងក្លាយជាអ្នកផលិតបន្ទះឈីប សម្រាប់ Apple ម្តងទៀតបន្ទាប់ពី...