បច្ចេកវិទ្យា ថាម៉េច! iPhone 7 ក្រហម មិនត្រឹមតែធន់នឹងទឹកទេ ថែមទាំងធន់នឹងភ្លើងទៀត? មើលវីដេអូបានដឹង (មានវីដេអូ) 244 SHARES    ៥ ម៉ោងមុន

ថាម៉េច! iPhone 7 ក្រហម មិនត្រឹមតែធន់នឹងទឹកទេ ថែមទាំងធន់នឹងភ្លើងទៀត? មើលវីដេអូបានដឹង (មានវីដេអូ)