កីទ្បា Dele Alli ក្លាយជាកីឡាករអាយុក្រោម២១ឆ្នាំ ថៃ្លជាងគេ ខណៈ Mbappe លេខ២ និង Dembele លេខ៣ 873 SHARES    ១២ ម៉ោងមុន

Dele Alli ក្លាយជាកីឡាករអាយុក្រោម២១ឆ្នាំ ថៃ្លជាងគេ ខណៈ Mbappe លេខ២ និង Dembele លេខ៣