សង្គម ឆ្លាត​ម្ល៉េះ​ចេះ​យក​លាក់​ទុក​ក្នុង​ម័​រ​ទី​ស័​រ​រថ​យន្ត ហោះ​ពី​ប្រេ​ស៊ី​ល​មក​កម្ពុជា​(​មាន​វី​ដេ​អូ​) 436 SHARES    ៣ ម៉ោងមុន

ឆ្លាត​ម្ល៉េះ​ចេះ​យក​លាក់​ទុក​ក្នុង​ម័​រ​ទី​ស័​រ​រថ​យន្ត ហោះ​ពី​ប្រេ​ស៊ី​ល​មក​កម្ពុជា​(​មាន​វី​ដេ​អូ​)