សង្គម ប្រពន្ធ​ទើប​ស្លាប់​៥​ខែ ដល់​រដូវ​ភ្ជុំ​ទៅ​ស្រុក​យក​លុយ​ជូន​ម្តាយ​ភ្លើង​ឆេះ​ផ្ទះ​អស់ 7,197 SHARES    ១៣ ម៉ោងមុន

ប្រពន្ធ​ទើប​ស្លាប់​៥​ខែ ដល់​រដូវ​ភ្ជុំ​ទៅ​ស្រុក​យក​លុយ​ជូន​ម្តាយ​ភ្លើង​ឆេះ​ផ្ទះ​អស់