ប្លែកៗ ព្រឺក្បាល! ជាងកាត់សក់លេងសុទ្ធតែប្រើពូថៅ និងញញួរ កាត់សក់ជូនភ្ញៀវ (មានវីដេអូ) 832 SHARES    ១៣ ម៉ោងមុន

ព្រឺក្បាល! ជាងកាត់សក់លេងសុទ្ធតែប្រើពូថៅ និងញញួរ កាត់សក់ជូនភ្ញៀវ (មានវីដេអូ)