ប្លែកៗ ហួសចិត្តគាត់មានលិឍហើយ នៅបែកគំនិតទិញតុក្កតាសិច តម្លៃរាប់ពាន់ដុល្លារ ទុកដេកអោបជាមួយទៀត! 351 SHARES    ២ ម៉ោងមុន

ហួសចិត្តគាត់មានលិឍហើយ នៅបែកគំនិតទិញតុក្កតាសិច តម្លៃរាប់ពាន់ដុល្លារ ទុកដេកអោបជាមួយទៀត!