ប្លែកៗ រំភើបចិត្ត! ចៅប្រុសអាយុ១៧ឆ្នាំ នាំលោកយាយចំណាស់ ចូលរួមកម្មវិធីជប់លៀងនៅសាលា ព្រោះដឹងថាមានពេលមិនយូរទៀតទេ 3,029 SHARES    ១២ ម៉ោងមុន

រំភើបចិត្ត! ចៅប្រុសអាយុ១៧ឆ្នាំ នាំលោកយាយចំណាស់ ចូលរួមកម្មវិធីជប់លៀងនៅសាលា ព្រោះដឹងថាមានពេលមិនយូរទៀតទេ