ប្លែកៗ គួរប្រុងប្រយ័ត្ន! លើកទឹកស៊ុបក្តៅឲ្យភ្ញៀវមិនប្រយ័ត្ន ​រអិលជើងខ្ទាតត្រូវពេញផ្ទៃមុខក្មេង (មានវីដេអូ) 1,198 SHARES    ១៦ ម៉ោងមុន

គួរប្រុងប្រយ័ត្ន! លើកទឹកស៊ុបក្តៅឲ្យភ្ញៀវមិនប្រយ័ត្ន ​រអិលជើងខ្ទាតត្រូវពេញផ្ទៃមុខក្មេង (មានវីដេអូ)