https://s9.kh1.co/d1/d17c410f59465ce3942e88125fa11dd3bb0a78cb.jpg

រឿង៣យ៉ាង ដែលមនុស្សស្រីគ្មានថ្ងៃអាចបានដឹងពីមនុស្សប្រុស ប្រសិនបើគេមិនប្រាប់អ្នក

រឿងទាំងអស់នេះហើយ ដែលភាពច្រើននៃមនុស្សស្រី គឺគ្មានថ្ងៃដែលអាចបានដឹង និងបានយល់ ពីមនុស្សប្រុសឡើយ ប្រសិនបើមនុស្សប្រុសមិនបង្ហាញឱ្យមនុស្សស្រីបានដឹង។

ប្រលោមលោក & អប់រំ
Kong SokmetheanyT.N
 31-Jul-2021 
 4pm · a year ago
https://s9.kh1.co/4a/4a7fe8b6b32f89ae1c30dcd15aad474a8f56a177.jpg

មេម៉ាយ ចំណាយមាត់ញាតិ?

អ្នកនិយាយមិនបានខ្វល់នោះទេថា អ្នកមេម៉ាយដោយសារមូលហេតុអី សំខាន់គេមានមាត់ចង់និយាយក៏ស្រេចតែគេ។

ប្រលោមលោក & អប់រំ
Heng SivcheanS.C
 13-May-2021 
 1pm · a year ago
https://s9.kh1.co/bf/bfe1cfd56729fc6fe0244986367217a3190cf2e7.jpg

ស្រលាញ់គ្នាបែបណា បានមិនធុញគ្នា?

ទោះស្រលាញ់គ្នាខ្លាំងប៉ុណ្ណា បើចង់រក្សាទំនាក់ទំនងឲ្យឋិតថេរនិងមិនចេះធុញគ្នា អ្នកមិនត្រូវធ្វើរឿងអស់ទាំងនេះទេ។

ប្រលោមលោក & អប់រំ
Heng SivcheanS.C
 31-May-2021 
 12pm · a year ago

អត្ថបទប្រចាំសប្តាហ៍

អត្ថបទចុងក្រោយ