ប្រលោមលោក មិនថាម្នាក់នោះជាអ្នកណា... មានអ្វីខ្លះ... ចំណុចសំខាន់នៅត្រង់បេះដូង! 572 SHARES    ១៦ ម៉ោងមុន

មិនថាម្នាក់នោះជាអ្នកណា... មានអ្វីខ្លះ... ចំណុចសំខាន់នៅត្រង់បេះដូង!ពិភពលោករបស់ខ្ញុំ 497 SHARES / ២១ ថ្ងៃមុន