សម្រស់ & សុខភាព មិននឹកស្មានថា គ្រាន់តែដាក់ដុំទឹកកក លើកញ្ចឹងក ក៏អាចធ្វើឲ្យសុខភាពល្អ បានសឹងមួយតួខ្លួន យ៉ាងនេះសោះ 700 SHARES    ២២ ម៉ោងមុន

មិននឹកស្មានថា គ្រាន់តែដាក់ដុំទឹកកក លើកញ្ចឹងក ក៏អាចធ្វើឲ្យសុខភាពល្អ បានសឹងមួយតួខ្លួន យ៉ាងនេះសោះ