សម្រស់ & សុខភាព នៅក្នុងបន្ទប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ច្រើនពេក ក៏អាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដែរ 111 SHARES    ១១ ម៉ោងមុន

នៅក្នុងបន្ទប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ច្រើនពេក ក៏អាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដែរ