យល់ដឹង វេជ្ជបណ្ឌិត ប៉ែន កក្កដា ពន្យល់ពីការកើតអាចម៍ក្របី និងការលាបរបស់ផ្សេងៗនៅលើបង្ហើយទារក! 1,424 SHARES    ៦ ម៉ោងមុន

វេជ្ជបណ្ឌិត ប៉ែន កក្កដា ពន្យល់ពីការកើតអាចម៍ក្របី និងការលាបរបស់ផ្សេងៗនៅលើបង្ហើយទារក!