បច្ចេកវិទ្យា ប្រវត្តិតស៊ូរបស់លោក Elon Musk ពីបុគ្គលសាមញ្ញម្នាក់ ក្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីបច្ចេកវិទ្យាដ៏ល្បី 0 SHARES    ២៣ នាទីមុន

ប្រវត្តិតស៊ូរបស់លោក Elon Musk ពីបុគ្គលសាមញ្ញម្នាក់ ក្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីបច្ចេកវិទ្យាដ៏ល្បី

              
ទៅមើល Maps ថ្មីនៅលើ iOS 6 0 SHARES / ៤ ឆ្នាំមុន
Apple WWDC 2012 0 SHARES / ៤ ឆ្នាំមុន