បច្ចេកវិទ្យា

រថយន្ត Rolls-Royce Phantom ស្រោបមាសពីរគ្រឿង ក្នុងចំណោមសំណុំរថយន្ត សម្រាប់សណ្ឋាគារ THE 13 នៅម៉ាកាវ

អត្ថបទថ្មី