បច្ចេកវិទ្យា ក្រុមហ៊ុនសាមសុងប្រកាសប្រមូល Galaxy Note 7 ត្រឹមថ្ងៃទី ៣១ មីនា 253 SHARES    ២២ ម៉ោងមុន

ក្រុមហ៊ុនសាមសុងប្រកាសប្រមូល Galaxy Note 7 ត្រឹមថ្ងៃទី ៣១ មីនា