សង្គម ជន​មិន​ស្គាល់​មុខ​ លួច​ឆ្មក់​កាប់សម្លាប់​ក្មួយ​លោក​ផ្កាយ​3​ទម្លាក់​ទឹក​បឹង 436 SHARES    ១ ម៉ោងមុន

ជន​មិន​ស្គាល់​មុខ​ លួច​ឆ្មក់​កាប់សម្លាប់​ក្មួយ​លោក​ផ្កាយ​3​ទម្លាក់​ទឹក​បឹង