សង្គម

ទីបំផុត រថភ្លើងដឹកទំនិញ ឆ្លងកាត់ជិត១០ប្រទេសរបស់ចិន បានធ្វើដំណើរដល់ទីក្រុងឡុងដ៏ហើយ បន្ទាប់ពីចំណាយរយៈពេលអស់១៨ថ្ងៃ (មានវីដេអូ)

អត្ថបទថ្មី