កាស៊ីណូ ស្រីស្រាត ធ្វើអោយ រំជើបរំជួលនៅ ប្រទេសថៃ

3 LIKES
0 COMMENTS
ច័ន្ទ ២៣ មករា, ២០១២ ម៉ោង ២២:១១

យោងទៅតាមសារព័ត៌មាន tannetwork.tv ចេញថ្ងៃ ២០ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១២ រូបភាព ស្រីស្រាត ចេញល្វែងខាងលើ ចែកបៀរ ក្នុងកាស៊ីណូមួយ ធ្វើអោយ ប៉ូលីសថៃ រំជើបរំជួលយ៉ាងខ្លាំង។ ក្នុងរូបភាពនោះ មានសញ្ញាបង្ហាញ ពីរបៀបលេង ជាភាសាថៃ និងលុយថៃ។ គេជឿថាវា ជាកាស៊ីណូខុសច្បាប់ នៅក្នុងប្រទេសថៃ។

រូបភាពទាំងនេះ ត្រូវបានលេចចេញ ល្បីពេញ Internet ក្នុងប្រទេសថៃ។ ក្នុងរូបភាពមួយ នារីក្រលក់ គ្រាប់ឡួតឡាក់ បញ្ចេញសាច់សុដន ដ៏សរស្អាត គួអោយរំជួលអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង។

បើតាមសារព័ត៌មាន Bangkok Post ចេញថ្ងៃ ២១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១២ កាស៊ីណូនេះ បើកសំរាប់ឆ្លងឆ្នាំ តែប៉ុណ្ណោះ ហើយប៉ូលីស បានដឹងថាវានៅ តំបន់សៃមៃ របស់ក្រុងប៉ាងកក។ 

ប៉ូលីសបានអោយ ដឹងថាអ្នកដែលបញ្ចេញដើមទ្រូង នោះដូចជា តារាស្រាតតាមទស្សនាវដ្ដី,ហើយត្រូវម្ចាស់កាស៊ីណូ បានបង់លុយ អោយមកស្រាតនៅកាស៊ីណូ។

ឃើញរូបភាពទាំងនេះ Khmerload ចង់ចូលរួម ជាមួយប៉ូលីសថៃ ដើម្បីចាប់ នារីទាំងអស់នោះដែរ។ 

បកប្រែ និងរៀបចំដោយ Khmerload

សូមប្រិយមិត្ត ជួយចុច Add a comment ដើម្បីផ្តល់ជាមតិ និងជួយ Share នៅលើ Facebook របស់អ្នក។ 

3 LIKES
0 COMMENTS
ច័ន្ទ ២៣ មករា, ២០១២ ម៉ោង ២២:១១

អត្ថបទផ្សេងៗ៖

មតិ

Copyright 2014 Khmerload